Kiedy trzeba uzyskać decyzję środowiskową?

Decyzja środowiskowa to decyzja wydawana dla realizacji przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko oraz na zdrowie ludzi. Decyzję taką  wydaje Urząd Miasta lub Urząd Gminy na podstawie złożonego Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do czego potrzebna  jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzja środowiskowa informuje, w jaki sposób powinna zostać wykonana inwestycja lub przedsięwzięcie, tak aby, jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Przed wydaniem tej decyzji urząd dokonuje oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jeśli inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, urząd wydaje decyzję środowiskową. Ustalenia zawarte w tej decyzji będą brać pod uwagę kolejne urzędy, przy wydawaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji, w tym decyzji o warunkach zabudowy czy pozwolenia na budowę.

Kiedy trzeba uzyskać decyzję środowiskową?

Przed rozpoczęciem inwestycji  należy  sprawdzić,  czy wymaga  ona decyzji  środowiskowej.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko znajduje się lista inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W rozporządzeniu wymieniono takie inwestycje jak: budowa autostrad i dróg ekspresowych, wydobywanie kopalin, budowa elektrowni konwencjonalnych,  elektrociepłowni, kanalizacji lub oczyszczalni ścieków, chów lub hodowla zwierząt, budowa ośrodków wypoczynkowych lub hoteli, zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą. Jeśli w tym zestawieniu znajdzie się planowana inwestycja, to należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest ona wymagana nie tylko w przypadku nowych inwestycji, ale może być też potrzebna w przypadku rozbudowy, przebudowy lub montażu zrealizowanego, lub realizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ww. rozporządzeniu.

Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej