Decyzje środowiskowe

Planowanie jakiejkolwiek inwestycji wymaga rozważenia jej ewentualnego wpływu na środowisko. Dlatego właśnie są wydawane decyzje środowiskowe – ich uzyskanie stanowi pierwszy krok na drodze do realizacji projektów.

Decyzja środowiskowa ma na celu określenie ram, w jakich dane przedsięwzięcie może być realizowane, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynęło na wszystkie składniki otoczenia. Obowiązek jej uzyskania pozwala na nadzór nad postępowaniem przedsiębiorców, którzy, pozbawieni ograniczeń, mogli być doprowadzać do całkowitej degradacji zasobów naturalnych. Szczegółowa analiza warunków, w jakich ma być realizowana inwestycja, jest też podstawą do naliczania opłat środowiskowych czy starania się o pozwolenie na emisję gazów lub gromadzenie odpadów. Decyzje środowiskowe są wydawane przez regionalnego lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, starostę, wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – zależnie od tego, gdzie jest realizowana inwestycja.

 

Młotek


Przygotowywanie dokumentacji środowiskowej

Do zakresu naszych usług należy wykonywanie dokumentacji środowiskowych. Prowadzimy pełną obsługę inwestycji tak, aby spełniała ona wymogi potrzebne do uzyskania decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa to, innymi słowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w skrócie DUŚ. Decyzję administracyjną wydaje urząd miasta lub gminy.

W ramach obsługi inwestycji sporządzamy:

  • analizy pod kątem wykluczenia lokalizacji ze względu na zagrożenie środowiskowe lub konflikty społeczne,
  • inwentaryzacje przyrodnicze,
  • formalne wnioski o wydanie decyzji środowiskowej wraz z wymaganymi załącznikami,
  • dokumenty niezbędne w postępowaniach odwoławczych i zaskarżających decyzje środowiskowe.

 

Jakie inwestycje wymagają uzyskania decyzji środowiskowej?

Decyzje środowiskowe są wymagane w przypadku realizacji inwestycji publicznych i prywatnych, które mogą mieć wpływ na stan środowiska naturalnego. Szczegółowy wykaz takich przedsięwzięć można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W dokumencie wymieniono m.in. wydobywanie kopalin, budowę autostrad i dróg ekspresowych, hodowlę zwierząt, budowanie obiektów mieszkaniowych i handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą. W przypadku tych, jak i wszystkich pozostałych działań wymienionych w rozporządzeniu inwestor jest zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Do wniosku należy dołączyć m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną i wypis z rejestru gruntów. Warto pamiętać, że sama decyzja nie upoważnia do rozpoczęcia prac – niezbędne są również inne pozwolenia i dokumenty jak np. pozwolenie na budowę czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zależności od charakteru inwestycji.

 


Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej