Karta informacyjna przedsięwzięcia

Planowanie inwestycji, która może mieć potencjalnie negatywny wpływ na środowisko, wymaga uzyskania zezwoleń i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Zalicza się do niej między innymi Karta informacyjna przedsięwzięcia. Dokument ten stanowi jeden z złączników, który wraz z operatem środowiskowym powinien zostać dołączony do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Złożenie takiej dokumentacji stanowi pierwszy krok do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to dokument niezbędny do uzyskania takiego zezwolenia. Obowiązek jego przygotowania leży po stronie inwestora, a bez KIP wniosek będzie niekompletny. Specjalizujemy się w opracowywaniu kart informacyjnych dla inwestorów prywatnych i publicznych. Po uzyskaniu pełnomocnictwa od Klientów zajmujemy się realizacją procedury, przedkładaniem dokumentów właściwym organom administracji samorządowej i rządowej. Jeśli zajdzie taka potrzeba reprezentujemy Klienta w kontaktach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Wodami Polskimi, Inspektoratem Sanitarnym.

Wykresy i dane statystyczne


Co zawiera Karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia dotyczy wyłącznie tych inwestycji, które jedynie potencjalnie mogą znacząco wpłynąć na środowisko. W praktyce oznacza to, że chociaż istnieje ryzyko zanieczyszczenia czy emisji wysokiego poziomu hałasu, w rzeczywistości takie zjawiska nie musza występować. Inaczej jest, jeśli wiadomo, że działalność będzie znacząco oddziaływać na środowisko. Wówczas, zamiast KIP należy przygotować inny obowiązkowy dokument – Raport oddziaływania na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera szczegółowy opis przedsięwzięcia w tym jego lokalizację i powierzchnię. Poza charakterystyką miejsca w karcie trzeba jasno określić rodzaj wykorzystywanej technologii oraz przewidywane zużycie surowców takich jak woda, paliwa i energia. W dalszej kolejności inwestor musi wskazać rozwiązania, które zapewnią ochronę środowiska. Jest on także zobligowany do określenia prognozowanego zużycia odpadów i innych zanieczyszczeń wód oraz powietrza. W przypadku działalności poza granicami kraju oraz na obszarach chronionych – te informacje również należy uwzględnić w dokumencie.

Eko-Fig wspiera Klientów w przygotowywaniu wymaganej dokumentacji. Jesteśmy profesjonalistami, a wiele lat świadczenia usług w tej dziedzinie sprawia, że doskonale znamy wszystkie niuanse prawne i wymogi dotyczące KIP. Działamy zarówno w województwie wielkopolskim, jak i w innych miastach kraju.

 

 


Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej