Pozwolenia wodnoprawne – operaty

Pozwolenia wodnoprawne są wydawane osobom prywatnym i przedsiębiorcom, którzy planują realizację inwestycji naruszającej środowisko wodne. Dotyczy to zarówno akwenów i cieków wodnych oraz ich zagospodarowania, jak i wykorzystania wody do celów przemysłowych. W celu uzyskania takiego pozwolenia należy przygotować operat wodnoprawny. Stanowi on załącznik niezbędny do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dokument ten ma określoną przepisami formę i składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. Znajduje się w nich szczegółowa charakterystyka wód i planowanej działalności, których dotyczy pozwolenie. Operat wodnoprawny powinien wskazywać m.in. cel i zakres korzystania z wód, rodzaj użytkowanych urządzeń wodnych, przewidziane oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne. Nasza firma sporządza operaty w formie papierowej i elektronicznej na podstawie dokumentów wyjściowych uzyskanych od Klientów. Do przygotowania dokumentu są potrzebne m.in. wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mapki. Przeprowadzamy także wizje lokalne, badania terenowe i analizy.

 

Butelka z wodą


Jakie rodzaje działań wymagają pozwolenia wodnoprawnego?

Pozwolenia wodnoprawne są wymagane w większości przypadków, w których realizacja inwestycji wiąże się z wykorzystaniem zasobów wodnych. Operat wodnoprawny nie jest wymagany, jeśli właściciel działki kopie studnię o głębokości do 30 m. Natomiast założenie przez niego stawu hodowlanego czy budowa systemu melioracyjnego na polach lub pomostu wiążą się już z taką koniecznością.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nałożony jest na zakłady produkcyjne oraz osoby indywidualne, które prowadzą konkretne działania. Brak pozwolenia lub przekroczenie jego zakresu wiąże się z poniesieniem kary finansowej. Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem jest wymagane m.in. do:

  • odprowadzania deszczówki z dachów, dróg, posesji do rowów, kanalizacji, ziemi,
  • odprowadzania ścieków,
  • poboru wody,
  • użytkowania ścieków w celach rolniczych,
  • uregulowania rzeki,
  • budowy stawu, kanału, rowu,
  • wykonania urządzenia wodnego.

Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne, musisz złożyć odpowiedni wniosek wraz z operatem do instytucji, która jest do tego uprawniona. Zazwyczaj są to nadzory wodne, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni, a także Ministerstwo Infrastruktury.

 


Grunt to wiedzieć, od czego zacząć
Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej